Ochrana osobních údajů

V souladu s platnou legislativou ČR předplatitel / objednatel souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů vydavatelem, jakožto správcem a zpracovatelem,  za účelem zařazení do databáze správce a dalšího marketingového zpracování, tj. nabízení výrobků a služeb a za účelem obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků, a to po dobu deseti let od udělení souhlasu.  

Předplatitel / objednatel bere na vědomí, že má vydavatel právo přístupu k osobním údajům a další práva dle platné legislativy ČR o ochraně osob. údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje předplatitel dobrovolně a může jej kdykoliv bezplatně na adrese vydavatele odvolat.

 

Předplatitel bere na vědomí, že odvolání souhlasu uděleného podle těchto Všeobecných podmínek se netýká a neznamená odvolání souhlasů  udělených z jeho strany jinak (např. pro účely kontaktování obchodními sděleními týkajícími se inzerce zveřejněné v periodikách vydavatele).

 

Jakékoliv odvolání souhlasu podle tohoto článku nemá vliv na oprávnění vydavatele na zpracování informací a údajů, které vyplývá z příslušných  právních předpisů, ledaže by výslovně stanovily jinak.

 

Předplatitel bere na vědomí, že vydavatel je oprávněn k vymáhání svých pohledávek vůči předplatiteli využít třetí osobu.

Předplatitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že veškeré zprávy (vč. telefonních hovorů) a s nimi spojené údaje, které si vyměňuje s vydavatelem prostřednictvím veřejně dostupné služby elektronických komunikací, mohou být vydavatelem monitorovány, a to výhradně za účelem záznamu transakcí, vnitřní kontroly poskytovaných služeb (zvyšování jejich kvality), a dále též ochrany práv vydavatele. Monitorováním se rozumí zejména záznam.